Ђачки парламентПЛАН РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.ГОДИНУ
 
СЕПТЕМБАР
  • Конституисање ђачког парламента
  •  Упознавање са  активностима школе за предстојећу школску годину и сагледавање могућности за укључивање Ђачког парламента  у живот и рад школе (презентација правилника и аката који се тичу ученика, наставника и родитеља)
ОКТОБАР
  • Упознавање са правима и обавезама ученика у оквиру Дечије недеље
  • Журка 7. и 8. разреда за завршетак Дечије недеље
НОВЕМБАР
·         Разматрање односа и сарадње ученика и наставника у првом класификационом периоду
·         Активности поводом прославе Дана школе
·         Обележавање дана толеранције
ДЕЦЕМБАР
·         1. Децембар- светски дан борбе против сиде-предавање лекара
·         Колико се поштују правила понашања у школи и какве су мере безбедности
·         Припреме за обележавање Нове године 
ЈАНУАР
  • Допринос уређењу школске средине
  • Обележавање Дана светог Саве
  • Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта
ФЕБРУАР
·         Упознавање ученика са предстојећим такмичењима
·         Обележавање дана безбедности на интернету-предавање
МАРТ
  • Радионица поводом светског дана здравља
  • Актуелни проблеми
  • Укључивање у реализавију актуелних пројеката
АПРИЛ
·         Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода
·         Учешће наших ученика на такмичењима: резиме и презентација резултата
МАЈ
·         Организација другарске вечери
·         Актуелности у школи
ЈУН
·         Сумирање резултата рада и писање годишњег извештаја
·         Предлози за побољшање рада Ђачког парламента
 
Координатор ђачког парламента Снежана Ђорђевић , проф.историје